Temples of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Fukuoka Japan Temple

Presidents and Matrons

Temple presidents and matrons are called to oversee all activities performed at the temple. They serve voluntarily, usually for a period of several years. Following is a list of the current and former presidents and matrons of the Fukuoka Japan Temple.

Temple President Temple Matron Years Served
Seiichiro Utagawa Mayumi Ikari Utagawa 2024–2024
Taiichi Aoba Mut-sumi Kadota Aoba 2021–2024
Katsuyuki Otahara Chikako Ibata Otahara 2018–2021
Kouzou Tashiro Akiko Imamura Tashiro 2015–2018
Yasuyuki Shiraishi Teruko Izumi Shiraishi 2014–2015
Masayuki Kinjo Fumiko Shinjo Kinjo 2012–2014
Asao Miyashita Kumiko Yoshida Miyashita 2009–2012
Ryoushou Nakamura Noriko Uchiyama Nakamura 2006–2009
Kiyoshi Tokuzawa Aiko Sato Tokuzawa 2003–2006
Masaru Tsuchida Junko Wakamatsu Tsuchida 2000–2003